วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Boiler Water Treatment |The conditioning softening chemicals

การควบคุมสารเคมีบอยเลอร์  | Boiler Water Treatment 


สารเคมี เช่น โซดาแอช, caustic soda และ โซเดียมฟอสเฟต ชนิดต่างๆ สารเคมีเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมและแมกนีเซียมใน Feed boiler water treatment เป็นสารเคมีบอยเลอร์, โซเดียมซิลิเกตใช้ทำปฏิกิริยากับความกระด้างจาก แมกนีเซียม (magnesium hardness), Calcium bicarbonate แคลเซียมไบคาร์บอเนตเข้ากับน้ำใน Feed boiler ที่อุณหภูมิของหม้อไอน้ำ ปฏิกิริยากับ caustic soda จะกลายเป็น calcium carbonate แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3 scale – ตะกรันหินปูน) ซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ละลายน้ำ , โซเดียมคาร์บอเนต Sodium carbonate ที่อุณหภูมิสูง จะกลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซ (โซดาไฟ) to sodium hydroxide (caustic) และคาร์บอนไดออกไซด์ carbon dioxideที่อุณหภูมิสูงของน้ำในหม้อน้ำ | Boiler water treatment จะลดการละลายของแคลเซียมซัลเฟต solubility of calcium sulphate และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการตกตะกอน เป็น scale บริเวณตรงบนโลหะของหม้อไอน้ำเป็นลักษณะของตะกรัน ดังนั้นแคลเซียมซัลเฟตจะต้องมีการปฏิกิริยากับสารเคมีบอยเลอร์ boiler water treatment ที่ทำให้เกิดการตกตะกอนในรูปแบบน้ำที่สามารถกำจัดได้ด้วยการ blow-downแคลเซียมซัลเฟต Calcium sulphate เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งโดยโซเดียมคาร์บอเนต, โซเดียมฟอสเฟตหรือโซเดียมซิลิเกต silicate ในรูปแบบที่ไม่ละลาย , แมกนีเซียมซัลเฟต Magnesium sulphate จะมีปฏิกิริยากับโซดาไฟในรูปแบบตะกอนของแมกนีเซียมไฮดรอกไซ , แมกนีเซียม magnesium อาจทำปฏิกิริยากับซิลิกาในรูปแบบแมกนีเซียมซิลิเกต, โซเดียมซัลเฟต จะมีความสามารถในการละลายน้ำได้เป็นอย่างมากและจะไม่เกิด ปัญหาจนกว่าน้ำจะระเหยจนแห้ง  สารามารถใช้สารเคมัป้องกันตะกรันได้โดยทั่วไปมีสองวิธีในการควบคุมตะกอนภายในหม้อไอน้ำ conditioning sludge เคมีบอยเลอร์ Boiler Water Treatment คือ


1. coagulation for Boiler Water Treatment
2. dispersion for Boiler Water Treatment

การกระจาย ด้วยสารเคมีบอยเลอร์ | Boiler water treatment chemical เมื่อจำนวนของตะกอนอยู่ในระดับสูง (เป็นผลมาจาก high feed-water hardness ) จะทำให้เกิดการจับตัวกันด้วย coagulate เป็น ตะกอนในรูปแบบอนุภาค high flocculants particle ขนาดใหญ่นี้ สามารถกำจัดด้วยการ blow-down โดยการควบคุมปริมาณของด่างฟอสเฟตและสารอินทรีย์ใช้ในการรักษา | Boiler water treatment chemical ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ , ค่าใช้จ่าย, การควบคุมปริมาณของตะกอนไม่สูง (low feed water hardness) จะดีกว่าที่จะใช้ ฟอสเฟตในการรักษา รูปแบบของตะกอน ,สารช่วยกระจายตะกอนอินทรีย์ ในสารเคมีบอยเลอร์ Boiler Chemical ถูกนำมาใช้ในการรักษาปัญหาตะกรันในหม้อน้ำได้สารเคมีบอยเลอร์ Boiler water treatment chemical ที่เป็นสารอินทรีย์บางชนิด ของแทนนิน tannin, ลิกนิน lignin หรือ alginate classes เรียนอัลจิเนต สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกเลือกและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหม้อไอน้ำที่มีแรงดันปกติ สารอินทรีย์สังเคราะห์บางชนิดที่ใช้เป็นสารต้านโฟม dfoamer , anti-foam agents. สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดออกซิเจน oxygen scavenge ประกอบด้วยโซเดียมซัลไฟต์และไฮดรา . เคมีบอยเลอร์ กลุ่ม polyphosphates และสารอินทรีย์ได้นำเอามาใช้สำหรับการป้องกันไม่ให้มี ตะกรัน scale และการกัดกร่อน corrosion ในระบบ feed boiler water treatment กลุ่มสารระเหยเอมีน Volatile neutralizing amines และสาร filming inhibitors ใช้สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนระบบท่อ คอนเดนเสทวิธีการใช้เคมีบอยเลอร์ | Boiler water treatment chemical สำหรับบำบัดภายใน จะมีการใช้ถังสารเคมีและปั๊ม metering pump หรือลูกอัด โดยทั่วไปสารเคมี บอยเลอร์ จะเติมใกล้จุดทางเข้าหม้อไอน้ำ อยากจะเติมอย่างต่อเนื่องหรือเป็นช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับ feed-water hardiness และปัจจัยอื่น ๆ

สารเคมีมี่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนละลาย (ซัลเฟต, ไฮดราซีน ฯลฯ ) และสารเคมีที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกรัน และการกัดกร่อนในระบบ feed boiler water chemical (โพลีอินทรีย์ ฯลฯ ) ควรเติมอย่างต่อเนื่อง Continuous feeding สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนระบบคอนเดนเสทอาจจะเติมโดยตรงกับการไอน้ำ steam หรือในระบบ feed water